Onze stichting is geen zogeheten ANBI. In het belang van transparantie publiceren wij wel onderstaande gegevens.

 

Naam van de instelling

Stichting Omroep 1

Fiscaal nummer (RSIN): 8556.02.296
Handelsregister: 64291502

 

Bestuurssamenstelling

dhr. drs. W. de Vos, voorzitter
dhr. drs. R.J. Landman, secretaris
dhr. H.J. Janssens, lid

 

Contactgegevens

postadres:
Postbus 4242, 6710 EE  Ede

vestigingsadres:
Molenstraat 45, 6711 AW  Ede

telefoon: 0318 - 811 999
e-mail

 

Documenten

  • Verslag van uitgeoefende activiteiten: klik hier voor het Jaarverslag 2021
  • Financiële verantwoording: klik hier voor de Jaarrekening 2021

 

Beloningsbeleid

De stichting heeft geen medewerkers in loondienst. Vrijwilligers kunnen aanspraak maken op reiskostenvergoeding indien zij voor de stichting buiten het verzorgingsgebied moeten zijn. Zulks ter beoordeling van het bestuur.

 

Doelstelling

Artikel 3 van de statuten:

"De stichting heeft tot doel:

  1. het verzorgen van media-aanbod bestemd voor de gemeente of gemeenten indien zij door het Commissariaat voor de Media als publieke lokale media-instelling is aangewezen; hierna te noemen het verzorgingsgebied;
  2. het verzorgen van media-aanbod voor lokale publieke media-instellingen met wie de stichting daartoe een streeksamenwerkingsovereenkomst is aangegaan;
  3. het op lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht door het verzorgen van media-aanbod dat gericht is op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in het verzorgingsgebied waarop de instelling zich richt leven, en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke taak te vervullen, indien zij door het Commissariaat voor de Media als publieke lokale media-instelling is aangewezen;
  4. zij gebruikt haar zendtijd geheel voor een media-aanbod dat in het bijzonder betrekking heeft op het verzorgingsgebied, indien zij door het Commissariaat voor de Media als publieke lokale media-instelling is aangewezen;
  5. zij tracht dit doel en al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt te verwezenlijken door het aanwenden van alle geoorloofde middelen, welke voor de verwezenlijking van haar doel bevorderlijk zijn;
  6. zij beoogt niet het maken van winst."