Gemeentehuis Ede. Foto: XON

Gemeentehuis Ede. Foto: XON

EDE - Het einde van de collegeperiode komt in zicht. In maart 2022 zijn er verkiezingen. Dat maakt dat het college van B&W terugkijkt naar de afgelopen vier jaar en in kaart brengt wat bereikt is. Er is hard gewerkt om de ambities en wensen uit het bestuursakkoord ‘Ruimte voor Ede’ te realiseren. Het college kijkt met trots terug op hetgeen is bereikt en uitgevoerd.

In het bestuursakkoord hebben de coalitiepartijen hun ambities en wensen weergegeven voor een groot aantal maatschappelijke thema’s. De ambities en wensen zijn na ondertekening van het akkoord omgezet in een actiepuntenlijst met 91 concrete acties. Het college kon zo goed de voortgang bewaken en bijsturen. Burgemeester René Verhulst: “Belangrijk om te constateren dat deze lijst niet heilig is. Gedurende deze vier jaar word je ook geconfronteerd met ontwikkelingen waar je direct op in moet spelen. Denk hierbij natuurlijk aan Corona, maar ook aan de uitspraak van de Raad van State over stikstof, wat direct enorme gevolgen had voor de bouw- en agrarische sector. Je past aan en stuurt bij. Ik kan wel als voorzitter van het college trots zijn op het resultaat dat bereikt is de afgelopen vier jaar.”

Aantrekkelijk vestigingsklimaat

Een van de belangrijkste ambitiepunten uit Ruimte voor Ede is het zorgen een aantrekkelijk vestigingsklimaat in Ede. Dit bereiken we door het nog verder te investeren in Food en het World Food Center. Alle voorbereidingen hiervoor zijn nu getroffen. Ook in de voorbereiding van het nieuwe station zijn grote stappen gezet, zodat in 2025 alles klaar is.

Er is fors geïnvesteerd in het Levendig Centrum. De leegstand is in 2021 fors gedaald. De afgelopen jaren zijn het Marktplein, de Grotestraat, het Kuiperplein en de Telefoonweg opgeknapt. Voor het opknappen van het Museumplein en de aanleg van het Stadspark zijn de eerst stappen gezet. In 2021 is door Platform31 een benchmark uitgevoerd naar het gedrag van bezoekers in 7 hoofdwinkelstraten verspreid over Nederland. De Grotestraat is ook meegenomen in de benchmark en scoorde duidelijk hoger dan gemiddeld. Het onderzoek toont aan dat het investeren in de openbare ruimte ook werkelijk bijdraagt aan een levendiger centrum.Het cultuurprofiel van Ede is versterkt en heeft geleid tot een samenwerking met Wageningen. Daarnaast zijn er concrete plannen voor de invulling van de linkervleugel van de Frisokazerne door ARTBASE EDE, een multimediale tentoonstelling over het leven van Helene Kröller-Müller, bezieling, kunst en verzamelen.

Wonen

Er wordt flink gebouwd in de gemeente Ede. Er is afgelopen bestuursperiode fors ingezet op woningbouw voor lage en midden inkomens. In Kernhem en op de Kazerneterreinen, het Somaterrein en de Enka is een groot aantal huizen gebouwd. Ook worden kantoorgebouwen omgebouwd tot woningen op het Horapark en op de Loevestein. Dit alles moet eind 2022 resulteren in de oplevering van 400 woningen in Ede, waarvan een deel sociale huur. Ook de woningbouw in Otterlo is na intensief overleg met de dorpsraad en de natuur- en milieuorganisaties een stap verder. Er is een intentieovereenkomst getekend om circa 70 woningen te bouwen aan de Weversteeg en Sportlaan. Voor de bouw van nieuwe woningen bij de Westzoom in Lunteren zijn eerste stappen gezet.

Vooruitblik

Burgemeester René Verhulst: “De wensen en ambities uit het bestuursakkoord zijn dus grotendeels behaald, maar deze zijn over het algemeen onderdeel van grotere opgaven die niet aan één bestuursperiode zijn gebonden. Het college heeft de voorbereidingen voor deze onderwerpen in gang gezet, waarover in de volgende bestuursperiode keuzes gemaakt moeten worden.”

Deel dit artikel