Programmabegroting Veenendaal 2022-2025: Solide financieel beleid met een buffer voor de komende jaren - XON
Ankeiler: :

VEENENDAAL - :

Een solide financieel beleid met een voldoende algemene reserve, zonder bezuinigingen of extra verhoging van de lokale belastingen voor de inwoners, maar wel met noodzakelijke investeringen. Dat waren de belangrijkste uitgangspunten uit de Kadernota 2022-2025, vastgesteld door de gemeenteraad. De financiële vertaling hiervan biedt het college de raad nu aan in de concept-programmabegroting 2022-2025.

Het Raadsprogramma 2018-2022 “Iedereen doet mee” is de leidraad voor het handelen van de gemeente. Veenendaal wil een gezonde, duurzame, groene, ondernemende, sociale, veilige en bereikbare gemeente zijn. Vanuit de kracht van Veenendaal een gemeente zijn waarin iedereen mee doet. Het huishoudboekje van de gemeente moet hiermee in overeenstemming zijn.

De jaren 2022 en 2023 laten een positief resultaat zien. De jaren 2024 en 2025 nu nog niet. Dit komt onder andere door de demissionaire status van het kabinet. Hierdoor is het nog niet geheel duidelijk hoeveel geld er voor gemeenten beschikbaar komt via het Gemeentefonds.

Wethouder Marco Verloop: “De verwachting dat er meer geld beschikbaar komt, is positief en reëel. Daarom heeft ons college scenario 2 uit de Kadernota verder uitgewerkt en opgenomen in de programmabegroting. In dit scenario is het met de extra te verwachten gelden mogelijk extra noodzakelijke doeleinden te betalen. Dat doen we liever dan nu maatregelen treffen die nadelige invloed hebben op onze inwoners en die we dan volgend jaar hoogstwaarschijnlijk weer terug kunnen draaien.”

Algemene reserve op peil

Naast de reguliere risico’s heeft de gemeente op dit moment en de komende jaren te maken met ontwikkelingen waarvan de financiële gevolgen moeilijk zijn in te schatten. Marco Verloop: “Voor de komende begrotingsperiode denken we onder andere aan de ontwikkelingen als gevolg van de coronacrisis en de ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Daarnaast zien we in de komende jaren meerdere ontwikkelingen op ons afkomen die een solide algemene reserve, ofwel voldoende gevulde spaarpot, noodzakelijk maken. We denken daarbij onder andere aan de verwachte kostenstijging van het onderhoud in de openbare ruimte, de herijking van het gemeentefonds en de bouw van een nieuwe onderwijshuisvesting in Veenendaal-Oost. Deze ontwikkelingen kunnen leiden tot een incidenteel beslag op de algemene reserve. Ons beleid is er daarom op gericht om terughoudend om te gaan met de inzet van de algemene reserve en deze als buffer beschikbaar te houden voor de ontwikkelingen in de komende jaren.”

Behandeling in gemeenteraad

In de raadsvergadering van 4 november debatteert de gemeenteraad over de programmabegroting en worden besluiten genomen. In de aanloop daarnaartoe is er op donderdag 28 oktober gelegenheid om in te spreken tijdens een inspraakavond van de raad. Neem hiervoor contact op met de griffie via griffie@veenendaal.nl.💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@xon.nu.

Deel dit artikel