Het Ambacht Veenendaal: van industrie naar woon-werkgebied - XON
Ankeiler: Gemeente Veenendaal heeft de ambitie het industriegebied Het Ambacht te veranderen naar een gebied waar het accent op wonen ligt.

VEENENDAAL - Gemeente Veenendaal heeft de ambitie het industriegebied Het Ambacht te veranderen naar een gebied waar het accent op wonen ligt. De locatie biedt in de toekomst ruimte voor zo’n 1.500 woningen. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de grote woningbehoefte in Veenendaal. In juni 2021 heeft de gemeenteraad dan ook een bedrag van vier miljoen euro beschikbaar gesteld als cofinanciering voor de transformatie. Het college vraagt nu een subsidie bij het Rijk aan om de transformatie van het Ambacht mogelijk te maken.

Het verouderde bedrijventerrein Het Ambacht is een van de laatste mogelijkheden om binnenstedelijk substantiële woningbouw te realiseren. De ambitie is om in een periode van 10 jaar het accent in het gebied te gaan verleggen van werken naar wonen. Voor deze transformatie zijn tien principes vastgelegd. Deze zijn gericht op het realiseren van een groene hoofdstructuur, focus op fiets en openbaar vervoer, een goede spreiding van het woonprogramma met grote aandacht voor betaalbare woningen (sociale- en middensegment) en tot slot een gefaseerde transformatie per deelgebied.

Subsidies belangrijke randvoorwaarde

Zonder externe bijdragen is de transformatie van Het Ambacht, binnen de gestelde principes, financieel niet uitvoerbaar. Subsidieverlening is dan ook een belangrijke randvoorwaarde om het transformatieproces te kunnen starten. Provincie Utrecht heeft inmiddels de intentie uitgesproken drie miljoen euro als cofinanciering te verstrekken, indien ook het Rijk de Woningbouwimpuls-subsidie (WBI) toekent. Engbert Stroobosscher: “Ik ben ontzettend blij met de toezegging van Provincie Utrecht en daarmee de ondersteuning voor deze grote opgave, waarmee we een deel van het woningtekort op kunnen lossen. Ik heb goede hoop dat ook het Rijk de noodzaak van deze ontwikkeling inziet en onze WBI-aanvraag honoreert.” De WBI-aanvraag, met een omvang van 7 miljoen euro, wordt nu ingediend. Verwachting is dat het Rijk eind dit jaar bekend maakt of ze de aanvraag honoreren.

Perceeleigenaren, ondernemers en/of huurders hebben tijdens een bijeenkomst kennisgenomen van de gebiedsvisie en hierover het gesprek met de gemeente gevoerd. Enkele partijen in het gebied hebben al aangegeven graag in te zetten op de transformatie. Wel betekent dit dat de gemeente voor diverse gebruikers in het gebied op zoek moet naar een alternatieve locatie. Hieraan wordt gewerkt binnen de verstedelijkingsstrategie Arnhem, Nijmegen & Foodvalley.💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@xon.nu.

Deel dit artikel